tvemesto.cz

tvemesto.cz

Video
Název projektu / produktu: Sousedská síť
Link na projekt: http://www.tvemesto.cz/
Team leader: Petr Klusoň
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Propojení člověka s jeho nejbližším okolím je jeden ze základních faktorů, které bezprostředně ovlivňují kvalitu jeho života. Bohužel, i v dnešní době moderních komunikačních technologií bývají tyto potřeby často nenaplněny. Jednou z příčin může být paradoxně i přemíra informací a podnětů, které směřují naši pozornost do celého světa. Mnohdy přitom nevíme, co se děje v naší ulici nebo čtvrti, a jací ochotní, přátelští a inspirativní lidé kolem nás žijí.
Řešení: Sousedská síť tvemesto.cz je komplexní platforma, která zprostředkuje lidem interakci s jejich okolím v informační, komunikační i sociální rovině. Vedle toho nabízí řadu praktických nástrojů pro řešení situací v každodenním životě. Základní filozofií projektu je nabízet univerzální využití prostřednictvím uživatelsky jednoduchého nástroje. Hlavní prostor je určen spolkům, sdružením nebo komunitám, vzniklým aktivitou občanů. Místo zde najdou také podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
Přínos pro město: Lidé, zapojení do sítě vztahů ve svém okolí, jsou základním předpokladem dobře fungující občanské společnosti. Tento fakt s sebou přináší ze strany veřejnosti řadu pozitivních efektů jako zájem o lokální dění, spoluúčast na místních akcích nebo aktivní zájem na řešení některých problémů. V konečném důsledku to má přímý vliv na společenské klima ve městě, ale i jeho každodenní realitu.
Proveditelnost: Webová aplikace tohoto typu nepředstavuje z vývojářského hlediska žádnou nadstandardní náročnost. Pro počáteční propagaci projektu mezi veřejností budou využity stávající sociální sítě. Vedle toho je uvažováno také s doplňkovou podporou ve formě stejnojmenného lokálního internetového časopisu, který byl pro tento účel již vytvořen. Otevřeny jsou také možnosti využít prezentaci a finanční podporu v rámci crowdfundingových platforem. Není vyloučena spolupráce s jinými, obdobně zaměřenými projekty.
V čem je řešení nové: Sousedská síť tvemesto.cz je v pravém smyslu sociální, tzn. že je primárně koncipována jako nástroj pro vytváření občanských společenství. Na rozdíl od jiných sociálních sítí tedy nenabízí prostor pro individuální prezentaci jednotlivců. Její důležitou charakteristikou je bezbariérovost ve smyslu eliminace překážek, které mohou bránit uživatelům ke vstupu nebo užívání. Jedná se zejména o proces registrace a zachování anonymity při ověřování autenticity uživatelů vůči místu jejich přihlášení.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během přípravy prezentace v rámci NakopniPrahu byly znovu revidovány zaměření a účel projektu. Na základě toho se také ujasnily základní okruhy uživatelů a typy obsahu.
Co jste měli před NakopniPrahu: Ideová příprava projektu sousedské sítě probíhá s přestávkami několik let. Během minulého roku byla zpracována analýza projektu s přípravou wireframů a grafiky.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Realizace projektu může mít různou dynamiku. Zásadní faktorem, který by mohl akcelerovat jeho vývoj, je podpora v rovině partnerství ze strany subjektů územní samosprávy.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Dalším krokem vývoje sousedské sítě bude vytvoření MVP (minimum viable product) pro testování zpětné vazby uživatelů. Náklady na tuto fázi se budou pohybovat mezi 400-500 tis.Kč. Ve stádiu MVP bude také prostor pro hledání strategických partnerů, jak v neziskovém tak komerčním sektoru. Následný provoz a další vývoj projektu z pohledu příjmů a výdajů by měl být již vyrovnaný. Otázka externích zdrojů není klíčová, jakákoli finanční podpora může být vítaným stimulem.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Projekt obdobného zaměření v České republice není. Pokud se týče zahraničí, jako příklad sousedské sítě lze uvést nextdoor.com, rozšířený v USA. V německých městech existuje nebenan.de, ve Vídni funguje fragnebenan.com. Konkurencí z širšího pohledu může být jakákoli sociální síť, tedy zejména facebook. V oblasti komunálního prostředí lze projekt tvemesto.cz vnímat jako alternativu pro tu část veřejnosti, která facebook nevyužívá. Jeho uživatelům může zase posloužit jako zajímavý doplněk.
Silné a slabé stránky týmu: Mezi silné stránky našeho týmu patří na prvním místě entuziasmus a chuť přivést celý záměr do fáze reálného využití. Handicapem může být nezkušenost s takto ambiciózním a široce zaměřeným projektem. Na druhou stranu je nepochybné, že pro jeho realizaci bude třeba postupně sestavit širší tým, zastřešený subjektem ve formě právnické osoby. Projekt je obecně koncipován jako otevřený každému, kdo by se chtěl aktivně podílet na jeho rozvoji.