cHLADnice

cHLADnice

Video
Název projektu / produktu: cHLADnice
Link na projekt: http://chladnice.cz/
Team leader: Aneta Špinka
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI
Problém: Vysoký podíl biologicky rozložitelného odpadu a plýtvání potravinami jsou dlouhodobý celosvětový problém. I Praha ve svém plánu Cirkulární Praha 2030 řeší jako jedny z klíčových otázek témata udržitelnosti, omezení plýtvání potravinami a snížení biologického odpadu. Jednou z odpovědí na tuto výzvu můžou být právě sdílené lednice.
Řešení: Řešením jsou sdílené lednice. Je založená na myšlence: odlož, co nespotřebuješ a vezmi si, co využiješ. Výhoda tkví ve využitelnosti pro každého, ať už jako Chladnice k odkládání přebytků, nebo Hladnice, k jejich odběru. Obecně bude pro většinu uživatelů sloužit pro odkládání i odběr potravin. Do lednice mohou své přebytky vkládat i lokální podniky (restaurace, prodejny potravin). Chladnice slouží i jako efektivní nástroj k budování lepšího spotřebitelského chování a znovuutváří komunity lidí.
Přínos pro město: Při úspěšné implementaci se Praha posune k větší udržitelnosti a pomůže občanům využít nezkažené potraviny, které běžně končí v koši. Chladnice nadto mají i edukativní charakter a jejich užívání napomáhá k udržitelnějšímu chování a komunitnímu smýšlení. My chceme ještě trochu víc. Nejen aby byly funkčním prvkem, ale aby zvelebilovaly prostor, a proto je poskytneme jako plátno pro české umělce, kdy jim buď dáme volnou ruku, nebo jim dáme ekologicky a udržitelně vzdělávací charakter ráz.
Proveditelnost: Projekt Chladnic je proveditelný. Po zaštění legislativní záležitosti, jsme připraveni na pilotní lednici, která poslouží i jako test pro případné vychytání nedostatků. Tato pilotní lednice bude pravděpodobně v Kampusu Hybernská, kde nám přislíbili možnost ji tam umístit. Dále máme představu o možnostech financování projektu a počáteční ekonomickou rozvahu. Chceme se propojit s co možná nejvíce existujícími projekty a vytvořit tak systém, který bude win-win strategií pro všechny zúčastněné.
V čem je řešení nové: Inovativnost tkví v jednoduchosti, díky které je možné, aby lednici využil kdokoliv. Jde o ,,chybějící puzzlík" k řešení nakládání s odpadem a plýtvání potravinami. Projekt chceme propojit s dalšími projekty a do budoucna se zaměřit i na udržitelný provoz lednice, skrze odběr energie ze solárních panelů nebo EVR stožárů. Dále chceme obnovovat komunitní smýšlení. Další změnou je design lednic, financování lednic a aplikace, která bude sloužit pro přehled údržby jednotlivých lednic.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během Nakopni Prahu posouváme pouhou ideu projektu směrem k realizaci. Od úvodního setkání jsme se snažili využít co největší mírou nabízené konzultace a rozšířili jsme tým Chladnic, se kterým aktuálně spouštíme web, zakládáme organizaci, která bude Chladnice zaštiťovat i řešíme otázky právní a hygienické bezpečnosti, které jsou nezbytné k zahájení provozu. Zároveň jsme oslovili potenciální partnery.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před Nakopni Prahu Aneta měla zkušenosti se sdílenými lednicemi ze Švýcarska, a tedy i nápad projektu. Zároveň jsme měli chuť pomoci Praze a vůbec Česku posunout se v řešení ekologických otázek blíže k západním evropským státům.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Jakmile dořešíme legislativu, jsme připraveni spustit provoz první lednice. Pilotní projekt dále poslouží i k sociologickému výzkumu, a tedy i vychytání příležitostných chyb. Současně budeme pracovat na vývoji aplikace, aby bylo možné evidovat informace o její údržbě a zajištění hygieny. Postupně budeme domlouvat nová místa a investory, aby bylo možné zprovoznit další lednice. Zároveň je třeba dále komunikovat s městem i ostatními stakeholdery, abychom postupně vybudovali síť lednic.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Náklady na jednu Chladnici a její provoz na jeden rok budou činit přibližně 40-50000 Kč ročně (náklady na pořízení lednice 20000Kč, náklady na schránku 15000-20000Kč, náklady na energie 3000-5000Kč, náklady na úklidové pomůcky 3000-5000Kč). Při implementaci více lednic je třeba hodně financí najednou, i proto je naším cílem vyhledávat různé zdroje financování, ať už z řad jednotlivců a malých podniků, tak zároveň i větších investorů a dotací z evropských programů cílících na udržitelná řešení.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Nejbližším projektem jsou potravinové banky, které řeší poskytnutí potravin potřebným. Potraviny jsou získávány při veřejných sbírkách v obchodech. Lednice naproti tomu slouží k odkládání přebytků, místo, aby skončily v odpadu. Eliminují plýtvání potravinami a biologický odpad i budují lepší spotřební návyky a komunitní smýšlení. V lednicích lze najít zeleninu a ovoce, trvanlivé potraviny, mléčné produkty, vejce i z domácností, restaurací nebo prodejen potravin.
Silné a slabé stránky týmu: Silnou stránkou našeho týmu je jasná vize, chuť a odhodlání, s jakými do projektu přicházíme. Chceme Prahu posunout k více udržitelnému řešení a zároveň jí pomoci naplnit strategii Cirkulární Prahy 2030. Náš tým je schopný v organizaci, komunikaci a navazování spojení. Mezi nejslabší stránky našeho týmu patří nedostatečné technické vzdělání, do budoucna bychom se potřebovali propojit s více lidmi, kteří právě tyto naše nedostatky pokryjí.