muuv

muuv

Video
Název projektu / produktu: muuv
Team leader: Martin Švec
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Velké procento občanů po celém světě, tedy i obyvatel Prahy a jejích návštěvníků se potýká s různými omezeními pohybu. Od vozíčkářů a nevidomých přes seniory až po rodiče s kočárky a cestující s težkými zavazadly. Existují bezbariérové obchody a restaurace, po městech jezdí nízkopodlažní tramvaje, ale bez informací o prostoru mezi nimi, tento systém nefunguje. Tito lidé tak omezují své cesty na veřejnost na absolutní nezbytné minimum, a nebo, v tom nejhorším případě, z bytu vůbec nevychází.
Řešení: Využitím existujících dat, sběrem dat nových a spoluprací s cílovou skupinou (podněty, samosběr) vytvoříme mapu přístupnosti města se zaměřením na komunikace, která bude podkladem jak pro mobilní aplikaci, tak i pro řešení třetích stran včetně města. Uživatelé budou mít k dispozici ucelenou nabídku služeb, jako je doprava, SOS apod. Koncept navigace je postavený na propojení již existujících, ale izolovaných systémů (MHD) a míst ve městě sítí komunikací s parametry dle výběru uživatele.
Přínos pro město: Město bude mnohem více otevřené pro všechny občany bez ohledu na pohybová omezení. Zároveň bude schopné využít data i ve vlastních řešeních a dalších projektech. Z našeho konceptu bude také možné získat výrazně přesnější informace o městském mobiliáři, špatném povrchu komunikací, nevhodně umístěných kontejnerech či parkování vozidel, ale také pro potenciální eliminaci koloběžek z chodníků nebo vytyčení tras doručovacím robotům. Navrhovaný systém také zefektivňuje sdílení informací o uzavírkách.
Proveditelnost: Přestože je potřeba část dat ještě doplnit, tak jde hlavně o jejich správné vyhodnocení, abychom byli schopni poskytnout potřebné informace uživatelům. Koncept aplikace využívající navigaci, respektive propojení již existujících řešení je v praxi realizovatelný (podobný princip jako v automotive). Podobné projekty, byť ne tak komplexní, již existují, ale omezují se na konkrétní lokality.
V čem je řešení nové: Takováto aplikace minimálně v českých/evropských podmínkách neexistuje. Řešení spočívá ve správné interpretaci již existujících či nově nasbíraných dat a jejich vazeb. Zároveň věříme, že jsme nalezli vhodný samoudržitelný obchodní model, který nebude založený na drahém sběru dat, dotacích, ale i na dalších příležitostech, které tato oblast nabízí.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): V průběhu soutěže jsme uskutečnili řadu konzultací s odborníky z OICT, Magistrátu, IPR, TSK a dalších organizací, díky čemuž jsme více porozuměli potřebám obyvatel a města, ale také existujícím datům, které jsme dostali k dispozici. Ve spolupráci s univerzitou v Liberci jsme začali pracovat na metodice tvorby mapové databáze, která by měla být hotová na konci Q2.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před soutěží jsme měli myšlenku, kterou již rozvíjíme několik let skrze konzultace s POV a projekty na TUL. Zároveň jsme analyzovali trh, existující řešení, důvody, proč "to zatím nefunguje", možnosti mapování, a také potřeby uživatelů s konkrétními omezeními. Pracovali jsme také na konceptu samoudržitelnosti produktu nejenom v Praze ale i v dalších městech.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: V příštích 6 měsících budeme potřebovat přístup k městským datům, která nejsou nyní volně dostupná (lidar data, data od TSK) a také být v kontaktu s organizacemi typu SONS, POV, abychom ještě více porozuměli potřebám. Měli bychom dokončit metodiku vytvoření datové sady a interpretace informací, zakoupit příruční skener, vyřešit právní stránku věci, zahájit sběr dat a vytvořit pilotní oblast a první prototyp aplikace. Rozvineme naši spolupráci s Bratislavou, která projevila o naše řešení zájem.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Celkové náklady na první rok projektu odhadujeme na cca 3,5 milionu Kč, přičemž předpokládáme: - cca 1 milion Kč v investicích na nákup mobilního 3D skeneru; - cca 1,5 milion Kč v investicích na přípravu technického řešení (databáze, backend, API, frontend aplikace); - cca 1 milion Kč v provozních nákladech na pokrytí sběru a zpracování dat, nezbytných SW licencích, apod.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V ČR existovaly v tomto směru různé aktivity komerčních i veřejných subjetků, které se z různých důvodů nedostaly do finální fáze realizace. Ve světě existují různá řešení, která se zabývají buď mapováním a tvorbou podobné sítě komunikací včetně informací, tvorbou mobilní aplikace, zabraňování vjezdu mikromobilitních vozidel na cesty pro pěší, trasami pro autonomní roboty, ale zatím žádné z nich není tak komplexní, natož globální.
Silné a slabé stránky týmu: silné stránky: 15 let zkušeností v oboru navigačních technologií, práce s geografickými a městskými daty a komunitami uživatelů. Kvalitní produktový management, schopnost vybudovat smysluplný produkt, naslouchat potřebám cílové skupiny, ve které jsme částečně sami a částečně s ní již několik let spolupracujeme. slabé stránky: nízké vlastní technické a vývojové/programátorské schopnosti a tedy nutnost do teamu doplnit skrze nábor specializovaných kolegů