Příroda v Praze

Příroda v Praze

Video
Název projektu / produktu: soul roots
Link na projekt: http://soulroots.cz/
Team leader: Marie Froulíková
Výzva: č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Zhoršené duševní zdraví. Nejvíce ohroženi jsou lidé ve městech. Narůstají depresivní a úzkostné stavy. Od výskytu COVID-19 je nárus o ⅓ zaznamenaných případů. Čas uvnitř. 93% času trávíme uvnitř nebo v dopravních prostředcích. Děti v přírodě tráví o ½ času méně než jejich rodiče. Urbanizace. Zastavěné plochy stále více pohlcují městskou přírodu. Vzdálení se přírodě. Ztráta smyslu, identity místa a lhostejnost k něčemu, co bytostně potřebujeme. Touha po domovu, vykořeněnost.
Řešení: Aplikace propojující duševní zdraví člověka a trávení času v přírodě. V mapě vyznačené cesty doprovázené cvičeními vedoucí k osobnímu růstu (mindfulness, vnitřní zklidnění, hodnoty...). Například v Divoké Šárce 5 cest s odlišnou tématikou, každá se 6 různými cvičeními. Vytvoření profilu ke sdílení zkušeností a tvorby, zaznamenání pokroku s prvky gamifikace. Zapojení komunity při tvorbě obsahu. 2 varianty aplikace (1.otevřená všem, 2.firmy – benefit pro zaměstnance + doplněk k teambuildingům).
Přínos pro město: Zvýšení povědomí o přírodě a jejím dopadu na duševní zdraví člověka. Osvojení cvičení a zájem o sebe dříve, než bude nutná léčba = prevence a úspora za zdravotnictví. Snížení absenteeism a presenteeism ve firmách, kvalitní balanc k online prostředí = přínos pro ekonomiku. Budování a zpevňování rodinných vztahů. Podpora kreativity a smysluplného trávení volného času pro rodiny s dětmi. Pozitivní publicita pro město - kvalitní a dosažitelná prevence pro své obyvatele.
Proveditelnost: Projekt je připraven k realizaci. Legislativa ČR umožňuje provedení v plném rozsahu. Z empat rozhovorů s CS a rozhovorů s mentory, vyplynulo, že o řešení je zájem. Jednáme s firmami o možnostech partnerství/spolupráce - Česká spořitelna, Google maps (lze používat zdarma). Komunikace s Operátorem ICT kontrola proveditelnosti a validace (Prague visitor guide kombinoval naplánované trasy, komunitní sdílení, gamifikaci). Technicky je možné aplikaci přiřadit pod Moje Praha nebo Prague visitor pass.
V čem je řešení nové: Současná řešení nekombinují prvky přírody, duševního zdraví a technologií. Tým vychází z aplikace Smiling mind (aplikace mindfulness kombinovaná s workshopy pro firmy - pouze pro využití uvnitř), na jejíž tvorbě se podílel člen týmu v Austrálii. Novost je v propojení přírody (jako prostředí i nástroje), duševního zdraví (sebeprožitek bez vedení profesionála) a technologie. Zaměření pro obyvatele Prahy a firmy se sídlem v Praze (zdroj financí). Do budoucna škálovatelnost do školství.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Tvorba Lean Canvas a jeho průběžná aktualizace na základě zjištěných dat v průběhu. Proběhla analýza konkurence a alternativ v ČR a zahraničí. Tým využil možnosti konzultací s mentory a účast na webinářích. Po zúžení cílové skupiny proběhly empatické rozhovory, vždy po čtyřech zástupcích (rodiny s dětmi, HR manažeři, středoškoláci). Tvorba videa a minipage (ttps://www.soulroots.cz/). Jednání s firemními partnery stran využití stávajících technologií/podpory při stavbě nové app.
Co jste měli před NakopniPrahu: Při přihlášení byla popsána idea projektu. Vycházela z předchozích zkušeností jednotlivých členů týmu s expertní prací v oblasti propojení duševního zdraví a přírody (Terapie mezi stromy, Eko Art Therapy). Opírá se o ověřenou metodologii práce. Použité techniky jsou plně funkční a pro klienta přínosné i bez odborného průvodce. Idea byla vystavena jako reakce na extrémní nárůst depresivních a úzkostných stavů jako prevence k předcházení. Dále pak jako prostředek vedoucí k posílení imunity.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Mentoring k prototypování, vývoji a testování samotné aplikace/využití stávajících řešení, které jsou na trhu dostupné. Rozšíření týmu o programátory. Networking s možnými strategickými partnery. Design aplikace. Stavba jednotlivých cest a využitých technik obsažených v app, validace a ověření v praxi s cílovou skupinou. Tvorba byznys plánu, cenotvorby a marketingové strategie.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Pro první rok budou zapotřebí finanční i nefinanční zdroje pro vývoj a testování aplikace/využití stávajících řešení. Prostředky na experty pro tvorbu obsahu aplikace a jeho testování. Marketing a PR aktivity. Mzdové prostředky na administrátora. Pro rok přípravy a zahájení realizace projektu je odhadem částka 450.000,-. Byznys plán je předběžně nastaven pro firmy - benefit pro zaměstnance v rámci work life balance (nákup licence pro zaměstnance/rok, 1 licence cca 300,-/rok).
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Současná řešení nekombinují prvky přírody, duševního zdraví a technologií. Alternativy: Aplikace Moje Praha, Prague Visitor Pass (nejsou featury) Google maps, mapy.cz atd. (chybí naučný, rozvojový a terapeutický prvek) Online i klasická terapie v parku (nejsou inkluzivní) Teambuildingové agentury Aplikace na mindfulness (nepracují s přírodou, chybí využití potenciálu krajiny) Pokémon go / Geocashing / Smiling mind
Silné a slabé stránky týmu: Zahraniční zkušenost s vývojem obdobného produktu. Expertní znalost prostředí duševního zdraví v propojení s přírodou. Pravidelná práce s klienty skrze přírodu v lesoparcích Prahy za využití technik uvedených v aplikaci - ověřený metodika práce. Obsáhlá databáze firem pro spolupráci. Kvalitní PR projektu. Nezajištěné financování pro vývoj/zakoupení aplikace. V týmu chybí programátor (komunikace s partnery o spolupráci - Česká spořitelna - tech.divize, Operátor ICT).