Kompost je normální

Kompost je normální

Video
Název projektu / produktu: Rozlož Prahu
Team leader: Monika Filipenská
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Problém: Řešíme nejdůležitější otázku lidstva: Kam s ním? A tím myslíme s bioodpadem. Bioodpad je jediná složka našich košů, která se dá zpracovat/zrecyklovat přímo na místě svého vzniku. Ve většině případů tato složka končí na skládkách nebo ve spalovnách komunálního odpadu. To má ale celou řadu negativních důsledků pro životní prostředí. Například na skládkách dochází ke vzniku skleníkových plynů a výluhu, který může kontaminovat okolní prostředí. Navíc tak přicházíme o úrodný humus.
Řešení: Klademe si za cíl motivovat žáky vybraných základních škol v Praze ke kompostování. Za tímto účelem vytvoříme metodickou podporu koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), aby se mohli rovnou začít věnovat výuce. Bez nutnosti vyhledávání informací a řešení na různých místech.
Přínos pro město: Odpadové hospodaření je základ ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Výuka kompostování vede k předcházení vzniku odpadu, a tedy snížení jeho objemu, snižuje se též negativní dopad vyplývající ze skládkování tohoto typu odpadu. Kompostování vede k pocitu spojení se svým okolím například prostřednictvím komunitního kompostování, ale i zapojením se do diskuzních skupin na toto téma ve svém okolí.
Proveditelnost: Kompostování čelí celé řadě zbytečných předsudků jako je náročnost obsluhy, zápach, negativní estetický dojem a potíže s umístěním kompostéru. Kompostování je přitom přirozený a elegantní proces, jehož největším vstupním nákladem je pořízení vhodného kompostéru. Princip zvládnou realizovat i děti, které jsou doma na distanční výuce.
V čem je řešení nové: Na rozdíl od podobných projektů se snažíme propojit vlastní kompostování s výukou v dalších předmětech - přírodopis, chemie, občanská výuka. V našem projektu vytváříme metodiku zaměřenou na koordinátory EVVO, která bude sloužit jako komplexní podklad snadno využitelný ve výuce. Všechny informace jsou pro zájemce dostupné zdarma.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Kromě inspirace několika jednotlivců k založení domácích kompostérů, jsme oslovili několik učitelů z pražských škol, kteří by se rádi do kompostování ve školách zapojili. Vytvořili jsme provizorní webové stránky se základní kostrou informací o tom jak je možné kompostovat, rozhodli jsme se na koho zacílíme a že chceme vytvořit metodiku, kterou každý může využít a začít kompostovat - doma, v kanceláři a především ve škole.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NP jsme měli jen nekonečnou frustraci z našich teoretických znalostí stavu životního prostředí, které jsme nabyli během našich studií a pocit, že prakticky neumíme nic udělat. A pak jsme dostali nápad, že něco udělat můžeme. Že se můžeme zasadit o efektivní rozšíření kompostování.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme podpořit a motivovat koordinátory EVVO aby takový projekt začlenili do výuky. To znamená vytvořit jednoduché pomůcky pro výuku, které umožní pokusy s kompostem v biiologii a chemii. Vytvořit online metodickou příručku, s videi v přijatelné kvalitě.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Projekt je koncipován jako neziskový, s využitím finančních prostředků z veřejných dotačních titulů vypisovaných městskými částmi či hlavním městem Prahou. Tyto finanční prostředky by byly využity na pořízení základních pomůcek na zahájení kompostování v jednotlivých školách. Pro uvedení projektu do provozu je nutné zajistit finanční prostředky na zprovoznění webových stránek, propagaci projektu, případně vývoj sady malý kompostér. Náklady odhadujeme na 120.000 Kč.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Kompostování se na různé úrovni věnuje několik organizací působících na území hl. m. Prahy. Nejznámější z nich je Kokoza o.p.s., která se věnuje komunitnímu kompostování a pěstování a pořádá semináře pro veřejnost. Na vzdělávací systém se zaměřuje spolek Ekodomov, který nabízí výukové programy pro děti školou i školkou povinné. Ve svém projektu kompostuj.cz se zaměřuje na osvětu v oblasti nakládání s odpady - kompostování a nabízí také produkty, které je možné ke kompostování použít.
Silné a slabé stránky týmu: Silnou stránkou našeho týmu jsou především odborné znalosti a naše zaujetí v oblasti životního prostředí a zkušenosti s různými druhy kompostování. Slabou stránkou je především naše nezkušenost s tím, jak efektivně vědomosti využít a předat je dál. Do projektu Nakopni prahu jsme šli s celkem naivní představou a snažíme se se vším popasovat jak nejlíp umíme.