Spolu Byznys a NGO

Spolu Byznys a NGO

Video
Název projektu / produktu: Rosteme společně pro Prahu
Link na projekt: http://1url.cz/GKzZU
Team leader: Marie Froulíková
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Společensky prospěšné projekty (NGO) oslovují byznys (firmy, filantropy) neadresně, poptávka není formulována win-win, chybí info o kvalitě činnosti žadatele. Firmy spolupráci často nezahájí (příp. rešerše o žadateli). NGO neví, na koho se ve firmě obrátit, chybí jim určený “klíčník”, který jim otevře cestu k jednání. Firma uvažující o CSR primárně oslovuje “velké hráče” - efektivita. Bariéra - odlišný jazyk při navazování spolupráce (terminologie, měřitelnost, komunikace impact do komunity).
Řešení: Seznamka s přesahem. Aplikace propojující pražské firmy deklarující zájem o spolupráci s NGO, které umí měřit společenský dopad svých činností a umí jej komunikovat. Firmy ve profilu určí oblast (SDGs), časovost a formu (finanční, materiální, dobrovolnictví, sdílení pracovního prostředí) spolupráce. Zvolí kontaktní osobu. NGO stanový oblast své činnosti (SDGs), popis aktivit metrikou měření dopadu a PR materiál, zvolí preferenci formy. Match - Rande naslepo, rychlé rande, hledám vážný vztah.
Přínos pro město: Databáze kvalitních NGO se sídlem v Praze. Digitalizace NGO a zkvalitnění v oblasti měření dopadu a PR. Diverzifikace fin. a dalších zdrojů u NGO, zvýšení jejich udržitelnosti a snížení požadavků na dotace MHMP (možnost přesunu financí na podporu inovací). Předávání know how mezi byznysem a NGO povede ke zkvalitnění obou skupin, zvýšení růstu ekonomiky. PR pro město - reálné příklady spolupráce. Wellbeing obyvatel (realizace společ prospěš projektů přispívá k vyšší kvalitě života lidí ve městě).
Proveditelnost: Projekt je v současné době připraven k realizaci. Databáze živých kontaktů čítá přes 500 položek (zdroj pro rozhovory na ověřování hypotéz) pro start naplnění aplikace aktéry z obou stran. Legislativní rámec ČR umožňuje realizaci projektu v plánovaném rozsahu. Z rozhovorů s mentory a CS vyplynul zájem o navržené řešení. Aktuálně se pracuje metodou HCD na vytvoření uživatelsky přívětivé aplikace. Jednání s potenciálními uživateli.
V čem je řešení nové: Unikátní řešení postavené na jednotné metrice měření dopadu a specifikaci oblasti zájmu přes Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Efektivnější a srozumitelnější komunikace mezi zainteresovanými. Pro byznys přináší jednoduchý nástroj pro vyhledání kvalitních NGO s jasnou specifikací a deklarovanou historií. Zvolením oblasti zájmu cílí na témata v synergii s jejich podnikáním. Propojení několik forem. Outsourcing CSR. Pro NGO zejména tzv. klíčník - otvírač jednání s firmou.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Úvodní rozhovory pro zúžení cílové skupiny a kvalitní definování problému. Využití metody Design Thinking, empatické rozhovory pro tvorbu cíleného řešení. Analýza konkurence a alternativ v Praze, ČR a zahraničí. Ověření si správnosti řešení formou strukturovaných rozhovorů se zástupci firem i společensky prospěšných projektů. Značné využití konzultací s mentory a účast na webinářích. Hodinové brainstorming setkávání v týmu. Tvorba videa a FB stránky (https://1url.cz/GKzZU).
Co jste měli před NakopniPrahu: Byla popsána idea projektu a sestaven tým. Expertní zkušenosti z firemního i společensky prospěšného sektoru. Kvalitní a obsáhlá databáze živých kontaktů - firmy deklarující zájem o spolupráci s NGO a projekty, které měří svůj společenský dopad a umí jej komunikovat/je potenciál na rozvoj. Projekt vznikl před několika lety při deklaraci SDGs. Průběžné konzultace s experty, propojovateli, filantropy a CSR managery. Upgrade na stávající situaci COVID (networking přesunut do online).
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Prototypování, vývoj a testování aplikace - konzultace s mentory a webináře pro efektivní nastavení cesty. Analýza trhu a networking při možnosti využití stávajících řešení/navázání strategických partnerství. Dotazníková šetření, hloubkové rozhovory a expertiza pro vývoj baterie otázek vedoucí k nastavení profilu v aplikaci (efektivní matching firem a společensky prospěšných projektů). Rozšíření týmu o programátory. Celkový design aplikace. Byznys plán a cenotvorba. Marketing strategie.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Pro první rok budou zapotřebí finanční i nefinanční zdroje pro vývoj a testování aplikace/využití stávajících řešení. Prostředky na experty pro tvorbu baterie otázek, které umožní efektivní matching firem a NGO. Mzdové náklady na admin aplikace a koordinátora pro prvotní nábor. Marketing a PR. Odhadem se jedná o vstupní částku 420.000,-/startovní rok. Byznys plán je předběžně nastaven na firmy (vstup do aplikace, matching) a NGO (vzdělávání v oblasti měřitelnosti dopadu, marketing a PR).
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Současná řešení nekombinují metodologii měřitelnosti dopadu (zajištění kvality projektů) s Cíli udržitelného rozvoje (nosné téma pro CSR dané firmy na základě jeho oblasti podnikání) a propojení za více účely. Ashoka (jednorázový event), Impact Academy (vzdělávání) A-CSR, Byznys pro společnost, NROS, Fórum dárců (propojování se děje inhouse) Profesionální firmy na tvorbu CSR strategie (cílí na strategie uvnitř firmy, ne na outsourcing CSR) Propojovatelé jednotlivci (propojení na bázi jednotek)
Silné a slabé stránky týmu: Hluboká znalost prostředí. Dlouhodobé pracovní zkušenosti v NGO, korporátu i středních firem. Expertiza členů v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR), Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), sociálních inovací a networkingu. Pravidelné propojování byznysu a společensky prospěšných projektů, pořádání eventů pro tento účel, vedení platformy Social Business Breakfast. Kvalitní databáze živých kontaktů byznys i NGO. Nezajištěné financování pro vývoj/zakoupení aplikace. V týmu chybí programátor.