reKáva

reKáva

Video
Název projektu / produktu: reKáva
Link na projekt: https://www.rekava.cz
Team leader: Jana Šrámková
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Průměrně velká kavárna vyprodukuje v průměru 120 kg kávové sedliny za měsíc, což činí zhruba 1,5 tuny ročně. Většina kaváren, firem a veřejných institucí v České republice hází svou kávovou sedlinu do směsného odpadu. Ten dále putuje na skládky, nebo přímo do spaloven a významně se tak podílí na uvolňování skleníkových plynů. Už pouhý šálek kávy proto přispívá ke globálnímu oteplování. 285 000 kg methanu na 100 kaváren za rok.
Řešení: Projekt reKáva poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart košů“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití.
Přínos pro město: Projekt přispívá ke zkvalitnění třídění komunálního odpadu a také ke snižování ekologické zátěže a uhlíkové stopy v Praze. Klade si za cíl podnítit zájem pražských organizací a předložit snadná řešení, jak kávovou sedlinu znovu využívat. Zároveň se opírá o „Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030“ a naplňuje cíle „Udržitelné mobility“ a „Cirkulární ekonomiky“. Také naplňujeme strategické specifikace cílů SC3/V ze strategie „Cirkulární Praha 2030“ vydané Pražským inovačním institutem.
Proveditelnost: Ve spolupráci s PwC jsme řešili provedení a funkčnost „smart košů“ za pomocí metody „Design thinking“, následně i analýzu a vizualizaci získaných dat. Aktuálně jsme ve fázi sestavování „Prototypu“. Máme nasmlouváno 9 organizací (mezi nimi jsou např.: MHMP, PIC, Kampus Hybernská, kavárna Zrno zrnko, Žižkavárna, Impact Hub…), které budou součástí „předpilotního projektu“. Zároveň máme nasmlouvané - ,,End User,, - První fáze-komunitní zahrady-MetroFarm, KC Kuchyňka, - Druhá fáze-Hlíva Hub na ČZU.
V čem je řešení nové: Smart koš díky integrovaným čipům zefektivňuje nakládání s odpady, a to jak z ekonomického, ekologického, tak i vědeckého hlediska. Data o kvalitě a množství kávové sedliny budeme sdílet s příslušnou organizací prostřednictvím propojené aplikace. Výstupem pro organizace bude navíc měsíční transparentní report o množství odkloněné kávové sedliny ze skládky. Díky tomuto řešení vidíme obrovský potenciál stát se vzorem pro další evropská města. Projekt má přesah do městského pěstování hub.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Ve spolupráci s PwC jsme začali vyvíjet dashboard a sestavovat prototyp čipů. Dále jsme oslovili společnost Plastenco s výrobou krabiček pro uložení čipů (z filamentu vyrobeného z recyklovaných PET lahví). Započali jsme také spolupráci s CIRA na přípravě marketingové strategie a získali další organizace do předpilotního projektu. Nově máme kancelář v prostoru Pražského kreativního centra a ve spolupráci se skautama připravujeme ,,showroom,,. Aktuálně testujeme elektrická kola od firmy EKOLA.
Co jste měli před NakopniPrahu: Na začátku jsme provedli průzkum „start user“-kaváren a firem a „end user“-komunitních zahrad. Proběhly odborné konzultace s INCIEN nebo společností Nafigate, která dlouhodobě sleduje toky kávové sedliny. Další konzultace proběhla s MŽP, kde jsme zjišťovali, kdy je kávová sedlina označena jako – Vedlejší produkt – Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech § 8. Spolupráce s nizozemskou firmou Rotterzwam v Nizozemsku. Konzultace s panem radním Beránkem o projektu a možnosti umístění košů v MHMP.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Mentoring k doladění byznys plánu a cenotvorby. Prototypování a následné testování a ověřování v praxi se „start user“ - kavárnami a firmami a „end user“ - komunitními zahradami v předpilotním projektu. Vychytání chyb v aplikaci a ověření nastavení správných hypotéz pro čipy. Nákup cargo kola od EKOLA, logistické zajištění místa pro jeho parkování a rozšíření týmu o řidiče kola. Networking s dalšími možnými strategickými partnery.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Pro první rok provozu bude zapotřebí: pro vývoj a testování aplikace máme zajištěno externě od PwC. Marketing a PR aktivity máme zajištěny ve spolupráci CIRA, mzdové prostředky na koordinátora a řidiče cargo kola financujeme z vlastních zdrojů. Pro zahájení realizace projektu je odhadem částka 250 000,- Kč - potřebujeme hlavně peníze na nákup elektrického cargo kola. Byznys plán je předběžně nastaven do několika kategorií a benefitů – odlišné v závislosti na typu zapojené organizace.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V současné době, žádná organizace a ani projekt zaměřený na kávovou sedlinu v tomto rozsahu v České republice neexistuje. Jsme první v Evropě, kdo připravil celý koncept chytrého svozu kávové sedliny. Nejblíže k mému projektu má Nizozemská firma „Rotterzwarm“ , která se zaměřuje na svoz kávové sedliny z kaváren a pražíren a se kterou zároveň úzce spolupracujeme na dalším využití kávové sedliny.
Silné a slabé stránky týmu: Máme k dispozici zázemí akademické půdy na ČZU - zároveň jsme členy ,,PointOne,,. Nově jsme získali kanceláře v PKC. Náš tým je tvořen lidmi s ČZU, VŠCHT, VŠE a VŠKK. Získali jsme unikátní spolupráci s PwC. Úzce spolupracuje s INCIEN, CIRA a nově jsme členy ,,Cirkulárního hotspotu,,. Slabé stránky vidíme v legislativě a v nedostatečné spolupráci ze strany MŽP. Nicméně se snažíme hledat cesty ve spolupráci s Advokátní kanceláří Frank Bold, jelikož mnohdy jsou pro nás texty velmi složité.