Zavaděči

Zavaděči

Video
Název projektu / produktu: Řadička
Team leader: Kryštof Petrásek
Výzva: č.3.2: VYLEPŠENÍ PRAŽSKÉHO MHD – JDE TO JEŠTĚ VŮBEC?
Problém: Tramvajová doprava v Praze se opírá o tratě v centru Prahy. Tratí je však málo a doprava tak balancuje na hraně kapacity. Pokud se na vjezdu do vytíženého úseku potkají dvě tramvaje ze dvou traťových větví, řidiči se velmi složitě dorozumívají, který z nich má projet první s ohledem na zpoždění. Stává se tak, že tramvajové vlaky úsekem projíždí špatně seřazené a jejich zpoždění narůstá.
Řešení: Chceme přinést potřebné informace řidičům v bezpečné a srozumitelné formě. Prověřovali jsme mnoho variant toho, jak řidičům vyřídit, který ze dvou vlaků má jet první. Nakonec vyhrála možnost umístění světelného návěstidla v blízkosti existujícího návěstidla výhybky. Důvod je prostý. Jedná se o místo, na které řidič dobře vidí a z důvodu bezpečnosti jízdy přes výhybku se na něj vždy podívá. Kromě designu řešení jsme museli vymyslet i framework založený na veřejných datech API Golemio.
Přínos pro město: Při úspěšném seřazení vlaků již nenarůstá další zpoždění. Dochází ke zlepšení plynulosti dopravy, spokojenosti cestujících a k omezení frustrace řidičů tramvají. Po úspěšné pilotní fázi je projekt škálovatelný. V Praze se nachází hned několik míst, na kterých by doprava díky tomuto řešení benefitovala. Systém lze do budoucna napojit také na informační tabule o odjezdech tramvají, aby cestující věděli, zda mají čekat v přední, nebo zadní části zastávky.
Proveditelnost: Navrhli jsme framework fungování na otevřených API datech systému Golemio. Jelikož bude zobrazovací zařízení při realizaci spravovat Dopravní podnik, bude nutné framework překlopit přímo na dispečerský systém Dopravního podniku. Dispečerský systém je zdrojem dat pro Golemio, a tak by to nebyl problém. Samotné zobrazovací zařízení je dle odborníků z DPP třeba řešit zakázkovou výrobou kvůli certifikacím a osvědčením pro provoz na dráze. Jedná se o běžný postup pro návěstidla.
V čem je řešení nové: Tématu se již Dopravní podnik historicky věnoval, my však přicházíme s originálním řešením, při kterém nedochází k přímé komunikaci vozidla s křižovatkou (jako tomu je pro přestavení výhybek), nýbrž staví na dostupných datech z dispečerského systému. To je technicky daleko snazší řešení bez větších fyzických zásahů do komunikace.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během prvotní fáze jsme řešili dvě oblasti: technickou stránku a design komunikačního zařízení. Dále jsme se spojili s odborníky z příslušných institucí, abychom jim svůj nápad prezentovali a získali zpětnou vazbu. Nyní jsme připraveni projekt posunout do testovací fáze, pokud se na testování domluvíme s Jednotkou provozu tramvají Dopravního podniku.
Co jste měli před NakopniPrahu: Chuť přinést inovaci do pražské dopravy a identifikovaný problém, se kterým se setkávají řidiči tramvají na denní bázi.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Po úspěšném testování ve spolupráci s DPP (cca červenec-srpen) bychom rádi asistovali Dopravnímu podniku s implementací první pilotní Řadičky (tj. dvě návěstidla) na Senovážném náměstí. Jelikož se jedná o zařízení, které se podrobuje schválení na různých úřadech (speciální stavební úřad, drážní úřad), je možné projekt realizovat v horizontu roku 2023.
Jaká je finanční rozvaha řešení: V případě návěstidel se jedná v drtivé většině případů o zakázkovou výrobu a instalace jedné Řadičky (tj. dvou návěstidel) by tak vyšla zhruba na 1-1,5 mil. Kč. Projekt – 400 000,- Zařízení v rozvaděči – 600 000,- Zobrazovací zařízení – 2x 200 000,- Odhad vychází z naší konzultace s DPP.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Dle informací z našich konzultací s DPP se problematice věnují, nicméně projekt zatím neměl jasné a otestované řešení. Naše Řadička však obchází mnoho technických překážek a zdá se jim realizovatelná.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky – technicky silný tým (3 programátoři), zkušený dopravní designér (člen týmu ze Škody Transportation) a osobní zkušenost řidiče tramvaje (team leader řídí tři roky tramvaj v Praze) Slabé stránky – nemáme odborníka na elektroniku, který by rozuměl návěstidlům (snad pomohou odborníci z DPP), nemáme zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace pro drážní zařízení.