Paioneers

Paioneers

Video
Název projektu / produktu: Praha energeticky soběstačná
Team leader: David Pešek
Výzva: č. 3: ENERGETIKA
Problém: Projekt řeší produkci a ukládání elektřiny v místě spotřeby v Praze. Produkce elektřiny je umístěná daleko od místa spotřeby z důvodu negativních vlivů. S rozvojem fotovoltaiky a bateriových úložišť vzniká možnost produkci a spotřebu sloučit. Zároveň je v Praze mnoho nevyužitých střech, které sluneční svit bez užitku ohřívá. Pro vlastníky však neexistuje snadný způsob jak zjistit potenciál pro instalaci FVE a zároveň je celý proces připojení komplikovaný a ekonomicky zbytečně nevýhodný.
Řešení: Se skládá ze dvou etap. 1) zmapování fotovoltaického potenciálu střech na území města pomocí AI zpracování satelitních snímků, dat o počasí se zohledněním jejich orientace, sklonu a zastínění. Doplněním různých typů FV panelů pak bude možné určit účinnost, pokrytí dostupné plochy a odhadovanou roční produkci. 2) realizace virtuální elektrárny propojením individuálních FVE kombinovaných s bateriovým úložištěm a dát tak jejich majitelům možnost prodávat přebytky do sítě za tržní cenu.
Přínos pro město: Nástroj k analýze FVE potenciálu na budovách města. Zpřístupnění modelu veřejnosti otevře možnost jednodušeji plánovat instalace FVE. Zvýšení produkce obnovitelné energie přímo na území města čímž se zvýší resilience města. Sníží se tím tvorba tepelných ostrovů a nutnost klimatizování. Realizace virtuální elektrárny se zapojením baterií navíc stabilizuje energetickou síť a pomůže s pokrytím denních výkyvů spotřeby.
Proveditelnost: Ve spolupráci s UCEEB a operátorem ICT jsme schopni připravit metodiku výpočtu a ve spolupráci s FIT ČVUT tuto pak implementovat formou webové aplikace. Nejnáročnější částí bude realizace AI automatizující celý proces. Pro virtuální elektrárnu je důležité že od 01/2021 je umožněna existence elektráren-agregátorů. Po technické stránce se jedná o softwarový problém jak vše propojit a balancovat do sítě ČEPSu. Ze světa již existují příklady fungujících řešení která by bylo možné využít.
V čem je řešení nové: řešení využívá aktuální state of the art ve všech relevantních oblastech, v technice, obchodním modelování i propojování komunit. obchodní indikátory nastavujeme tak, abychom s využitím přepočtu socioekonomických dopadů mohli efektivně využít i zařízení, která by za současného výpočtu ekonomicky nevycházela. komunitním hospodařením s energií a) nastavujeme trend snižování spotřeby b) do národního GRIDu přidáváme kapacitní prvky pro redistribuci přebytků c) efektivně snižujeme přenosové dráhy
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): seznámili se detailně s podmínkami projektů operátora ICT, seznámili se s experty na UCEEB, rozpracovali koncept a zjistili možnosti jeho realizace, zjistili jaké jsou hlavní překážky realizace FVE pro soukromý sektor
Co jste měli před NakopniPrahu: to jsme měli jen nápad v jedné větě: jak využít střechy tak, abychom nemuseli spoléhat na časově velmi náročné projekty typu Dukovany.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Sestavit kvalitní mezioborový tým (Operátor OICT, UCEEB, FIT ČVUT, PRE) Identifikace stakeholderů a jejich preferencí pro identifikaci synergií Finalizace specifických funkčních a nefunkčních požadavků na mapovou aplikaci Identifikace potenciálních zdrojů mapových podkladů a dalších vstupních dat Vytvoření MVP prototypu pro testování užitečnosti než dojde na vývoj škálovatelné AI Zajištění vývojového týmu na realizaci AI včetně financování
Jaká je finanční rozvaha řešení: První etapa je myšlená hlavně jako projekt pro město, který je dán veřejnosti k dispozici. Jako takový by bylo vhodné ho financovat formou grantu (TAČR, EU apod.) aby mohl zůstat nezávislý. Hlavním nákladem by byl čas projektového týmu, včetně vývojářů. (6 úvazků * 60k hrubých Kč * 6 měsíců) Provoz aplikace a rozvoj projektu po byznysové stránce ca 250k Kč / 3 měsíce Celkové odhadované náklady na vývoj a první rok provozu do 3MKč
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V Brně mají relizovanou vlastní mapu osvitu pro město. Google má v USA projekt solar roof. Co se virtuálních elektráren týče tak Nano energies letos startuje virtuální elektrárnu složenou s paroplynových kogeneračních jednotek. Solární virtuální elektárna využívající baterie existuje například v Austárlii postavená na technologii Tesla autobidder a Tesla power wall.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky týmu: - jasná vize týmu orientovaná na udržitelnost života na planetě - schopnost týmu se nadchnout a nadšením strhávat další - expertní dovednosti jsou vzájemně uznávanou devizou ke společné tvorbě záměrů a jejich naplňování - nezávislost většiny týmu na externím financování Slabé stránky týmu: - orientace na projekty, které přinášejí především společenské benefity a nemusejí být výdělečné - zatím také zapojení některých členů týmu do velkého množství aktivit