Metacity

Metacity

Video
Název projektu / produktu: Metacity
Team leader: Vojtěch Tomas
Výzva: č. 8: DATA
Problém: Komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími stakeholdery podílejícími se na rozvoji a plánování města. Pro tvorbu budoucí podoby Prahy jsou klíčová data. Decentralizované prostředí, které nabízíme, dovoluje každému data sdílet i prohlížet.
Řešení: Vyvíjíme vizualizační open-source nástroj Metacity – „chameleona“, který zobrazovaná data přizpůsobí svému uživateli.
Přínos pro město: S Metacity bude moci každý sdílet svá data, čímž se zjednoduší komunikace během plánování výstavby, projektování městských částí nebo bude možné vizuálně demonstrovat regulace vycházející z metropolitního plánu. Občané, developeři i město dostanou do rukou nástroj, který jim umožní zapojit se do diskuse o budoucí podobě města.
Proveditelnost: Ve spolupráci se zástupci IPRu hledáme reálné případy použití. Již je naplánovaná první technická demonstrace projektu a testování s potenciálními uživateli. Ve spolupráci s městem bude následně zapotřebí určit, o které případy užití bude největší zájem.
V čem je řešení nové: V současné době městské instituce vyvíjejí, či si nechávají zpracovávat vizualizace individuálně. Tyto výstupy se ale nedají navzájem kombinovat; Metacity umožní ziskaná data propojit a zefektivnit vzájemnou komunikaci.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Validovali jsme naši vizi, hledali jsme reálné případy užití. V současnosti chystáme předvést, jak by mohlo vypadat technické řešení projektu. Vyvíjíme prototyp, který vychází ze tří konceptů, které jsme zpracovali před začátkem NakopniPrahu, viz https://github.com/vojtatom/metacity/.
Co jste měli před NakopniPrahu: Byly zpracovány tři nezávislé koncepty, které se zabývaly odlišnými oblastmi – technické zpracování dat, koncept vizualizace dat a koncept uživatelského rozhraní.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Vytvořit prototyp, který ověříme kvalitativním testováním se stakeholdery.
Jaká je finanční rozvaha řešení: K pokračování ve vývoji platformy očekáváme zapojení 2 programátorů a 1 grafika. Dále počítáme s nutnými náklady na výkonný hardwarové vybavení, nákupy licencí software, se kterým pracujeme a náklady na služby (nájem, energie). Rozvaha na 12 měsíců: Aktiva (v tis. Kč): mzdové náklady 1 500 služby 240 dlouhodobý majetek (nakoupený HW a SW) 500 celkem 2 240 Pasiva (v tis. Kč): vlastní zdroje (ponížení mzdy o 1/3 - investice vlastního času) 500 externí zdroje (investor) 1 740 celkem 2 240
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Lze najít překryv v zájmech s autory tradičních GIS software – např. ArcGis (ESRI), LuciadRIA, Cesium, QGis... – či s autory aplikací vis.gl vyvíjených ve spolupráci s Uberem. Tyto aplikace jsou buďto proprietární, komplikované, nebo postrádají možnosti vizualizaci přizpůsobit. Nejsou přístupné pro naše cílové skupiny a není pomocí nich realizovatelná naše vize. Objevují se také ad-hoc vyráběné vizualizace produkované městskými institucemi.
Silné a slabé stránky týmu: Máme zkušenosti s realizací obdobných projektů v mezinárodním prostředí. Máme k dispozici zázemí akademické půdy (autoři působí na ČVUT v Praze a The University of Tokio). Spojujeme lidi z humanitně a technicky zaměřených oblastí. Na druhou stranu naši práci někdy provází chaos, kvůli neoptimálnímu rozdělení práce. Avšak tyto nedostatky se snažíme postupným úsilím eliminovat.