Nové Vysočany Nově

Nové Vysočany Nově

Video
Název projektu / produktu: Meet&Green komunitní zahrada
Team leader: Michael Kralert
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Nové Vysočany se staly izolovanou lokalitou Prahy 9, kterou odděluje od zbytku městské části nákladové nádraží. V lokalitě se nachází domov důchodců, střední školy, mateřská škola a nově i sociální bydlení, kde žijí maminky a jejich děti z Ukrajiny. Sociální bydlení vzniklo odkoupením ubytovny a čeká ho rekonstrukce. Místu chybí centrum, kde by obyvatelé mohli trávit volný čas a navzájem se mohli potkávat. Pod parkovištěm je protiletadlový “tajný” kryt, který má pravděpodobně vlastní zdroj vody.
Řešení: Navrhujeme revitalizovat polorozpadlé parkoviště na multifunkční komunitní zahradu severského typu s cílem integrace sociálně slabých skupin a budování sousedské komunity v souladu se strategií adaptace Prahy na klimatickou změnu. Naše platforma stojí na spolupráci ČVUT FA, ze které projekt vznikl a UK FHS, kde se na základě sociologického průzkumu projekt potvrdil. Tímto způsobem má magistrát jistotu vynaložených prostředků.
Přínos pro město: Neslibujeme nesplnitelné a neprezentujeme zde vzdušné zámky. Kvantitativní i kvalitativní přínosy projektu budeme schopni změřit a následně vyhodnotit. Jedná se klimaticky udržitelný projekt od kompostování po využití solární energie. Pokud budou naplněny cíle projektu, tak dojde k zhodnocení pozemku magistrátu, který bude sloužit široké veřejnosti a může napomáhat k integraci problematických cílových skupin, aby v místě nevznikaly bariéry, ale možnosti realizace dostupné volnočasové aktivity.
Proveditelnost: Projekt je na 100% proveditelný. Jsme připraveni pustit se do úvodní projektové fáze a navrhnout i dílčí rozfázování projektu, aby mohl fungovat jako celek i v čase přeměny. Máme představu o finančních zdrojích a máme počáteční ekonomickou rozvahu v případě realizace projektu i samotného provozu zahrady. Chceme na tom pracovat s neziskovými organizacemi i místními obyvateli, kteří jsou připraveni se zapojit do crowdfundingové kampaně (alá kup si lavičku).
V čem je řešení nové: Spojili jsme síly a vytvořili tak tým, který stojí na předpokladu akademické spolupráce technicky zaměřených studentů (ČVUT FA) pracujících na reálných projektech, které budou sociologicky měřitelné studenty humanitního studia (UK FHS). Vše bude pod dohledem zkušených pedagogů v rámci praktické výuky. Neobjevujeme kolo, projekt plánujeme realizovat v souladu s moderními metodami projektového řízení. Jedná se o WIN-WIN situaci, která zefektivní nakládání s majetkem hl. města Prahy.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Využili jsme maximálním způsobem nabízený mentoring a konzultovali jsme náš návrh s experty v oboru. Největší pokrok jsme udělali v procesu implementace chytrých i čistě technických řešení, které má hl. město Praha již k dispozici. Dále jsme řešili samotnou proveditelnost našeho projektu.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před akcí NakopniPrahu jsme si definovali, co naše hlavní město nejvíce trápí a co bude jeho tématem v následujících letech. Určitě zde bude téma bydlení a kvalita bydlení, reakce na klimatické změny a energetická soběstačnost a v neposlední řadě sociální politika integrace těch nejslabších na okraji společnosti. Na všechno částečně náš projekt s hotovou vizualizací, která vznikla na půdě ČVUT v rámci praktické výuky, odpovídá.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme komunikovat s městem a dalšími „stakeholdery“ strategii, která nás přiblíží k realizaci projektu. Možností je několik a jsme schopni upozadit naší vizi pro následný úspěch nápadu. Rádi bychom si definovali konkrétní chytré technologie ve spolupráci s Operátor ICT a.s., které do projektu implementujeme a následně vypsali veřejnou architektonickou soutěž podle pravidel ČKA. Následně si připravíme detailní způsob financování projektu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Co se týče samotné realizace projektu, tak se bavíme v řádu milionů korun, o které bychom chtěli v první fázi požádat u již vypsaných či připravovaných evropských programů, které cílí na udržitelnost ve městech. Neupínáme se pouze na tyto programy, máme připravené další možnosti financování. V případě prvních měsíců musíme dohodnout správu nad komunitní zahradou. Dále nabídneme pozemky nájemníkům, kteří si budou pronajímat políčka a také nabídneme 25% parkovacích míst k dlouhodobému pronájmu.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Specificky ušitá komunitní zahrada v Nových Vysočanech s využitím protileteckého krytu nemá konkurenci. Projekt umocňuje odkup bývalých ubytoven s cílem přeměny na sociální bydlení a současná situace v Evropě. Nápad revitalizovat vnitrobloky, zapomenuté lokality ale v Praze již existuje. Myslíme si, že výsledky zatím nejsou valné a proto přicházíme s řešením postaveným na akademické spolupráci dvou vysokých škol, které v Praze sídlí, abychom ukázali, že to jde lépe a daleko efektivněji.
Silné a slabé stránky týmu: Začněme u silných stránek. Jsme tým, který má jasnou vizi a tah na branku, který má za cíl konkrétně zlepšit život v Praze. Potenciální pozitivní dopady a synergické efekty výrazně převyšují rizika v případě, že bychom z nějakého důvodu neuspěli. Neúspěch si nepřipouštíme. Slabé stránky vidíme rozhodně v nedostatku personálních kapacit a nepotvrzeném financování. Potřebujeme více šikovných lidí, které nám s projektem v následných měsících pomohou projekt posunout do dalších fází implementace.