Diplomkyproprahu.cz

Diplomkyproprahu.cz

Video
Název projektu / produktu: Diplomkyproprahu.cz
Team leader: Vít Šimral
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Desítky tisíc diplomových a doktorských prací se dnes v Česku píšou pouze do šuplíku, bez následného praktického použití. Plýtvá se tak náročnou prací kvalitních výzkumníků a výzkumnic, jejichž schopnosti jsou brzo po napsání diplomových prací zpeněženy velkými korporáty a konzultačními firmami. Namísto, aby Praha těchto lidí a jejich vzdělání a schopností využila pro svůj rozvoj, nenabízí jim prostor, kde by mohli svůj výzkum realizovat při řešení skutečných problémů města.
Řešení: DiplomkyproPrahu.cz má za cíl vytvořit online portál, kde by se strukturovaně mohli setkávat studenti*ky, kteří chtějí řešit reálné problémy Prahy, univerzity, jež jim k tomu mohou poskytnou odborné zázemí a podmínky, a město a městské firmy, jež tyto problémy řeší. Propojila by se od počátku výzkumná práce studujících s potřebami městských firem, vznikla by synergie podporující jak potenciál profesionálů na počátku jejich kariéry, tak snižování nákladů na expertní služby města a jeho firem.
Přínos pro město: Město řeší problémy vyžadující detailní rešerši, evaluaci a návrh řešení. Stejné požadavky jsou kladeny i na vypracování diplomových prací na univerzitách. Tím, že se práce nevyužívají právě pro návrhy řešení problémů Prahy, ztrácí město každý rok potenciál podpory studentů, zároveň musí na řešení svých problémů alokovat velké finanční částky. Mladí lidé také nejsou motivováni k práci pro veřejnou správu. Projekt ukáže mladé generaci, že se na úrovni města řeší problémy, s nimiž mohou pomoci.
Proveditelnost: DiplomkyproPrahu.cz je perspektivní projekt díky svým nízkým nákladům, malé časové náročnosti a zkušenému týmu. Nejdůležitější částí projektu bude detailní řešení mechanismu zapojení partnerů. Od všech zainteresovaných aktérů, tedy studentstva, univerzit i městských firem máme nyní pozitivní feedback, že mají o projekt velký zájem; je potřeba jen správně nastavit systémy strukturované komunikace a koordinace.
V čem je řešení nové: Ve středoevropském prostředí žádné podobné řešení neexistuje. Vysoké školy mají problém najít praxi pro své studenty*ky, kteří z věštiny své diplomky píší do šuplíku. Např. na Univerzitě Karlově každý rok dostuduje 7 861 studentů a studentek (výroční zpráva, 2022) a vedení uznává, že většina jejich diplomových prací se v praxi nikdy nevyužije. Tito studenti*ky právě při studiu na vysoké škole hledají svojí možnou budoucí kariéru a často nedokáží svůj profesní sen propojit se studiem.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): V rámci práce na projektu jsme zatím identifikovali bariéry projektu a zformulovali value proposition pro všechny zainteresované stakeholdery (studenti, univerzity, městské firmy). Ve Figmě a Miro jsme navrhli skicy portálu a procesní mapy, na nich je třeba dále pracovat v rámci vytváření MVP. Pro projekt jsme také udělali základní výzkum trhu a sérii rozhovorů se všemi aktéry, abychom zjistili rozsah a detaily poptávky.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nápad vznikl v rámci práce pro MHMP, kde jsme se setkali se studenty, kteří právě po této zkušenosti prahli. Na UMPRUM např. byly klauzury architektonické třídy na projekt Základní škola Hrabová, kde vzniklo více než 10 možných architektonických návrhů. Tyto návrhy se ale nedají v reálném světě využít, jelikož nebyly projektovány na školním pozemku a tak půlroční práce mnoha studentů přišla vniveč. Proto jsme se rozhodli pustit se do DiplomkyproPrahu.cz.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Budget pro vytvoření MVP softwarového řešení (150k), brandu (50k), vytvoření marketingové strategie a co nejvíce salesů mezi univerzitami a firmami.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Vytvoření brandu a MVP: - 200 000 Personální náklady: 12 x 20 000 = - 240 000 IT support: 12 x 5 000 = - 60 000 Nakopniprahu grant: + 200 000 Poplatek univerzity: 12 000 x 10 = + 120 000 Poplatek městské společnosti a organizace: 12 000 x 15 = + 180 000
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Na středoevropském trhu tento projekt nemá obdoby. O podobné projekty se snaží několik vysokých škol v cizině, převážně v severských státech. V těchto případech nemají aplikace na propojení, vše jde přes školu. Podobný projekt je v Dánsku, Excelerate.dk, který ale není propojen přes město a studenti se tak více spojují s privátním businessem nežli s veřejnou správou. Effectivethesis.org pak vůbec nepropojuje se třetí stranou a pouze pomáhá studentům skrze odborníky zkvalitnit diplomové práce.
Silné a slabé stránky týmu: Jsme zkušení startupisté s dobrou sociální sítí na všechny zúčastněné aktéry (univerzity, veřejný a soukromý sektor). Ve školství dlouhodobě pracuje více než půlka týmu, což zajišťuje podrobnou znalost tématu. Součástí týmu je zkušená fundraiserka, která dokáže nastavit business model a zajistit financování projektu. Do týmu budeme potřebovat zkušeného marketéra, který nám pomůže vybudovat brand a nastavit b2c s komunikačním dosahem ke Generaci Z, která se nyní dostává na vysoké školy.