Čistá voda

Čistá voda

Video
Název projektu / produktu: Desková hra - Čistá voda
Team leader: Nadija Čehajić
Výzva: č. 2: Extra výzva od Pražských vodovodů a kanalizací: ZDRAVÁ A ČISTÁ VODA PRO PRAHU
Problém: Řešíme extra výzvu od Pražských vodovodů a kanalizací, kde bude naším cílem zvýšit povědomí o kvalitě pitné vody v Praze. Ukážeme, že dostatek pitné vody patří k největším lidským bohatstvím, a proto by její ochrana měla být samozřejmostí.
Řešení: Vytvoříme deskovou hru znázorňující výrobu, distribuci a úpravu pitné vody v Praze včetně následného čištění odpadní vody. Hráči se budou interaktivní formou dozvídat informace o úpravě a čištění vody v Praze. Díky správným odpovědím získají hráči herní peníze, pomocí nichž budou moci nakupovat díly přívodní kanalizace, jednotlivé technologické prvky na úpravně vody a také na čistírně odpadní vody. Takto dojde k vytvoření reálného plánu znázorňující vodní hospodářství v Praze.
Přínos pro město: Voda je naprosto nepostradatelný zdroj nejen pro člověka, ale pro zachování života, tak jak ho známe. Je proto škoda, že se této problematice nevěnuje více času a pozornosti. Díky naší hře Pražené zjistí že pitná voda, která jim teče v domovech z kohoutků je velmi kvalitní a nemusí se ji bát pít. Díky tomu může dojít k minimalizaci odpadů spojených s nákupem balených vod a chránění vodních zdrojů jako celek.
Proveditelnost: Díky tomu, že se na škole zabýváme vodou snad ze všech úhlů pohledu, má naše aktivita velkou podporu a počítá se s ní jako materiál na různé propagační akce. Součástí školy je i spolek popularizující hospodaření s vodou a mohl by ji tak snadno dostat k žákům, studentům a veřejnosti. Díky našemu Instagramu budeme propagovat základní informace o vodě formou krátkých videí. Budou určena zejména pro mladé lidi, kteří mohou hospodaření nejvíce ovlivnit.
V čem je řešení nové: Vzdělávacích her či aplikací vzniklo na toto téma doposud velmi málo. Naše hra je navíc vztažena přímo na Prahu pohledem, který není pro většinu Pražanů příliš známý. Díky tomu se bude jednat o velmi dynamickou a atraktivní hru, která ukáže, že kvalitní pitná voda není samozřejmostí. Navíc není určena pro specifickou věkovou kategorii, ale mohou ji hrát všichni.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Máme vymyšlený herní plán a část otázek včetně jejich grafické podoby. Dále je také vymyšlená herní mechanika zahrnující reálný stav nakládání s vodou v Praze. Vše je počítáno tak, aby mohl vyhrát každý hráč a zároveň je z cen jednotlivých technologií jasně vidět, které kroky jsou při úpravě a čištění vody nejvíce nákladné. Dále máme také připravené vysvětlivky každého herního prvku, díky čemuž se hráči snadno dozví, co a proč se v hospodaření s vodou používá.
Co jste měli před NakopniPrahu: Ke hře jako takové nic. Nápad vznikl těsně před uzavřením přihlášek do NakopniPrahu. Každopádně díky studiu jsme měli téměř všechny nutné teoretické znalosti, které nám při tvorbě hry výrazně pomáhají.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Dodělat hru - v praxi vyzkoušet, zda vše funguje, tak jak má a vymyslet další herní prvky, aby působila zajímavějším dojmem. Převést herní plán a kartičky otázek z digitální podoby do papírové. Rozvinout propagaci, aby se náš nápad dostal k co nejvíce lidem. Poptat různá herní nakladatelství, zda by o náš produkt měla zájem a domluvit se na případné spolupráci.
Jaká je finanční rozvaha řešení: 40 000 grafik 20 000 příprava na tisk, grafická úprava a produkce 80 000 na 200 kusů, kde každý stojí 400 kč Celkem 140 000.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Na Mendelově univerzitě v Brně vznikla desková hra zabývající se vztahy v krajině. Voda v této hře ale vystupuje především v otázce sucha a povodní. Dále existuje řada her s podobnou mechanikou v podobě získávání peněz, které jsou následně utraceny za další rozvoj ve hře. Hra, která by realisticky ukazovala hospodaření s vodou na území Prahy zatím neexistuje.
Silné a slabé stránky týmu: Nadija-nadšená do práce, autor nápadu tvorby deskové hry, zpracovává grafické návrhy, hlavní tahoun v práci. Tomáš-autor konceptu deskové hry, vymýšlí mechaniku hry a zahrnuje do ní reálné prvky. Učitelé na škole nám poskytují cenné informace o úpravě a čištění vody v Praze. Chybí nám grafik s více zkušenostmi. Více lidí, kteří by se podíleli na vymýšlení hry a posouzení její funkčnosti. Chybí nám lidé, kteří umí dělat marketing a pohybují se v byznysu.